Werking

Vertrouwen en respect zijn belangrijk in de voortdurende samenwerking.

Samen werken

Wij helpen het gezin door op een positieve manier aan de opvoeding te werken, en houden zoveel mogelijk rekening met de eigenheid en de mogelijkheden van het kind. Belangrijke waarden zoals vertrouwen en respect zijn belangrijk in de voortdurende samenwerking met de ouders.

Om een individuele hulpverlening mogelijk te maken is er een 6-maandelijks gesprek rond vooropgestelde doelstellingen. Deze doelstellingen worden dan geëvolueerd en vervolgens in samenspraak met de minderjarige en hun ouders verder uitgewerkt en bijgestuurd.

Wij handelen en sturen bij vanuit een gezonde teamgeest. Daarom rekenen wij er op dat iedereen die met het kind begaan is zich ten volle inzet. Wanneer iedereen open en eerlijk met elkaar omgaat, kunnen we het kind van een volwaardige opvoeding laten genieten.

Aangepaste opvoeding

Wij trachten de opvoedingsfactoren en middelen zo sterk mogelijk te laten aanleunen bij de kenmerken van een doorsnee gezin. Voor de jongsten bieden wij geborgenheid. De jongeren en pubers geven wij zelfstandigheidstraining, met als doel het ontwikkelen van vaardigheden, zelfkennis en het onderhouden van sociale contacten. Nazorg is zoals elk “gezin” een niet in structuren te vatten vanzelfsprekendheid.

De minderjarigen krijgen hun wettelijk zakgeld bepaald door het ministerie. Elke minderjarige beheert het zakgeld in samenspraak met de directie. Jongerenrechten krijgen voortdurend aandacht (Jo-Lijn, Jeugdrechtbank en Comité Bijzondere Jeugdzorg).

Naast vaste afspraken (PlayStation, computer, …) zijn er geregeld groepsgesprekken afhankelijk van de problematiek op dat moment. De hulpverlening en gesprekken zien wij als een hulp in de ontwikkeling.

Plaatsende instantie

Plaatsende instanties zoals de jeugdrechtbank, het comité Bijzondere Jeugdrechtbank en het OCMW hebben de mogelijkheid om kinderen bij ons te plaatsen. Om de samenwerking te bevorderen, is het noodzakelijk dat de ouders ook regelmatig contact hebben met de plaatsende instantie.

Onze instelling kan dus slechts maximaal renderen als ouders, directie en opvoed(st)ers een zelfde doel nastreven. Dit kunnen we alleen replica horloges bereiken met duidelijke afspraken. Een goede samenwerking kan enkel een hulp zijn in de ontwikkeling van een kind.

Samenwerking met het ouderlijk milieu

De directie, contextbegeleider(s) en opvoed(st)ers trachten, zoveel mogelijk met alle betrokkenen, zicht te krijgen op welke relatiemogelijkheden er zijn om een duidelijk realistisch toekomstperspectief op te bouwen en de verschillende verwachtingen op elkaar afstemmen. Tijdens het verblijf worden de contacten met allerlei diensten en instanties samen voorbereid en ondersteund.

Aandachtspunten

  • Overlopen van de werking van het nieuwe schooljaar in september.
  • 6-maandelijkse evaluatieverslagen.
  • Jaarlijkse tevredenheid -en klachtenformulieren.
  • Wijzigingen van schooldagen of treinuren worden tijdig besproken.
  • Kindertelefoon mogelijk op dinsdag en woensdagavond.
  • Weekendkledij is verantwoordelijkheid van de ouders.
  • Mogelijkheid tot weekend in de voorziening of bij ouders/ verwanten.